1.) Zmluvný vzťah:
Účastníkom zmluvného vzťahu je na jednej strane CK LOMNICA TOUR alebo PREDAJCA, s ktorým má CK LOMNICA TOUR podpísanú zmluvu o províznom predaji.
Na druhej strane je zákazník. Samotný zmluvný vzťah medzi zákazníkom a cestovnou kanceláriou vzniká na základe pravdivo vypísanej ZMLUVY O OBSTARANÍ ZÁJAZDU (ďalej len zmluvy), jej potvrdením zo strany cestovnej kancelárie a podpisom zákazníka, prípadne jeho zákonným zástupcom. Tým zákazník potvrdzuje, že je mu známy obsah zmluvy a súhlasí s ňou. Potvrdením zmluvy sa CK LOMNICA TOUR zaväzuje zákazníkovi zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite v súlade so zjednanými podmienkami.

 

2.) Cenové a platobné podmienky:
CK LOMNICA TOUR má právo na zaplatenie zájazdu pred jeho poskytnutím a zákazník je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho čerpaním. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedená v zmluve.
Za 1. zálohu sa považuje uhradenie sumy za ubytovanie. V 2. prípadne 3. zálohe sa uhradí doprava, strava a pobytová taxa,  a to najneskôr 30 dní pred nástupom na zájazd. Ak vznikne zmluvný vzťah v dobe kratšej ako 30 dní, zákazník je povinný uhradiť 100 % z ceny zájazdu do 5 dní od podpísania zmluvy. Platby za zájazd je možné uhradiť v hotovosti v cestovnej kancelárii, poštovou poukážkou alebo poukázaním na účet cestovnej kancelárie.

 

3.) Práva a povinnosti zákazníka:
K základným právam patrí najmä - riadne poskytnutie dohodnutých a zaplatených služieb - vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú objednaných služieb, byť oboznámený s prípadnými zmenami, kedykoľvek odstúpiť od zmluvy podľa bodu č. 6, reklamovať nedostatky podľa bodu č. 8.
K základným povinnostiam patrí najmä - poskytnúť CK LOMNICA TOUR potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, pravdivo uvádzať požadované údaje v zmluve o obstaraní zájazdu, uhradiť cenu zájazdu podľa bodu č. 2, bezodkladne sa vyjadriť k prípadným zmenám dohodnutých služieb, mať u seba platný cestovný doklad, dodržiavať pasové a colné predpisy krajiny, do ktorej cestuje, riadiť sa pokynmi CK, prepravcu, delegáta a dodávateľov služieb, správať sa tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku.

 

4.) Práva a povinnosti CK LOMNICA TOUR:
K právam a povinnostiam zákazníkov sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CK LOMNICA TOUR.
K základným povinnostiam CK LOMNICA TOUR patrí - pravdivo a riadne informovať zákazníkov o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa objednaných služieb, ktoré sú pre zákazníka dôležité, a ktoré sú CK známe, uzatvoriť zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká zákazníkovi právo na poistné plnenie v prípade úpadku CK: a/ UNION poisťovacia a.s. poskytne poistenému poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutého zájazdu, max. do výšky, uhradenej ceny za zájazd alebo uhradenej zálohy za zájazd, b/ v prípade, že poistenému nebude poskytnutá ním zaplatená doprava z miesta pobytu v zahraničí na územie SR, UNION uhradí náklady na túto dopravu, c/ v prípade, že poistenému CK nevráti rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, UNION uhradí tento rozdiel poistenému.

 

5.) Zmena a zrušenie zmluvy o obstaraní zájazdu:
a) CK LOMNICA TOUR má právo zrušiť zájazd v prípade nedosiahnutia minimálneho počtu zákazníkov do autobusu (30 osôb). Túto skutočnosť musí oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 21 dní pred zahájením zájazdu. Cestovná kancelária má povinnosť bez zbytočného odkladu vrátiť zákazníkovi už zaplatený obnos, príp. mu ponúknuť náhradný zájazd v približne rovnakom rozsahu, kvalite a cene.
b) zákazník má právo najneskôr 2 dni pred odchodom na zájazd oznámiť cestovnej kancelárii, že miesto neho sa zájazdu zúčastní iná osoba. Preknihovanie vykoná CK LOMNICA TOUR bez poplatku.

 

6.) Odstúpenie od zmluvy - stornopoplatky:
CK LOMNICA TOUR môže od zmluvy odstúpiť iba z dôvodu zrušenia zájazdu alebo porušením povinnosti zákazníka. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom, kedy bolo cestovnej kancelárii doručené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy. Zákazník je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné (stornopoplatok), ktorého splatnosť nastáva ihneď. Cestovná kancelária odpočíta odstupné od sumy, ktorú už zákazník uhradil a zvyšok mu vráti.
Za odstúpenie od zmluvy sa taktiež považuje, keď zákazník nenastúpi na zájazd, zmešká odchod, musí byť vylúčený zo zájazdu alebo zruší zájazd v čase jeho trvania.

 

Odstupné stornopoplatky:

viac ako 60 dní:

10 EUR / os

 

20 - 10 dní:

60 % z ceny zájazdu

59 - 30 dní:

16 EUR / os

9 - 4 dni:

80 % z ceny zájazdu

29 - 21 dní:

40 % z ceny zájazdu

menej ako 4 dni:

100 % z ceny zájazdu

 

7.) Poistenie:
V cenách zájazdu poriadaných CK LOMNICA TOUR nie je zahrnuté poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ako aj poistenie v prípade odstúpenia od zmluvy. Obe tieto poistné krytia sú zahrnuté v komplexnom cestovnom poistení, ktoré máte možnosť uzavrieť v CK. Poistenie odstupného sa vzťahuje na prípad, kedy zákazník alebo jemu blízka osoba (manžel, manželka, rodič, dieťa) sa nebude môcť z dôvodu choroby, úrazu, živelnej udalosti, trestného činu, straty zamestnania, úmrtia poisteného, úmrtia blízkej osoby, 
zúčastniť zájazdu.
Všetci účastníci zájazdu poriadaných CK LOMNICA TOUR sú po celú dobu čerpania služieb poistení pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v súlade s ustanovením zákona č. 281/2001 Z. z.

 

8.) Reklamácie:
Zákazník je povinný prípadnú závadu reklamovať bez zbytočného odkladu u delegáta v pobytovom stredisku, aby sa mohla včas uskutočniť náprava v mieste pobytu. Ak sa rozhodne zákazník uplatňovať reklamáciu po skončení pobytu v CK LOMNICA TOUR, je povinný už na mieste pobytu spísať zápis o zistených závadách, uviesť meno pracovníka, ktorému boli tieto závady na mieste hlásené a uviesť spôsob, akým boli/neboli závady odstránené. Tento zápis si nechá podpísať pracovníkom, u ktorého závady reklamoval, a pripojí svoj podpis. Reklamáciu podáva zákazník v cestovnej kancelárii, u ktorej zájazd zakupoval, a to čím skôr, avšak najneskôr 3 mesiace od skončenia zájazdu. Výsledok reklamačného jednania bude zákazníkovi oznámený najneskôr do 30 dní od podania reklamácie.

 

9.) Záverečné ustanovenie:
Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že Všeobecné podmienky CK LOMNICA TOUR sú mu známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

                           

                        PEKNÚ DOVOLENKU VÁM ŽELÁ CELÝ KOLEKTÍV CK LOMNICA TOUR.

 

 

 

 

 
 

CK LOMNICA TOUR, s.r.o.

Tatranská 209/91
059 52 Veľká Lomnica

OTVÁRACIE HODINY:
PON - PIA
08:30 - 16:30
052 456 13 86
052 456 12 74
0905 260 638
0902 626 147
lomnicatour97@gmail.com
Vytvorené službou Webnode